You are here

Warunki Ubezpieczenia For Fans

Warunki Grupowego Ubezpieczenia „ForFans”

 

Postanowienia ogólne

§1

Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia „ForFans”, zwane dalej „Warunkami Ubezpieczenia” stanowią integralną część Umowy Grupowego Ubezpieczenia „Assistance ForFriends & ForFans” zwanej dalej „Umową Ubezpieczenia”, na podstawie której Europ Assistance S.A., zwana dalej „Ubezpieczycielem” udziela Ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym wskazanym przez Europ Assistance Polska Sp. z o.o. zwaną dalej „Posiadaczem Polisy".

 

Definicje

§2

 Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia terminy należy rozumieć:

1.    Awaria Pojazdu – wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie Pojazdu, wynikające z przyczyn wewnętrznych Pojazdu, pochodzenia mechanicznego, eklektycznego, elektronicznego lub hydraulicznego powodujące unieruchomienie Pojazdu lub takie, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju miejsca awarii  oraz przebicie opony, zgubienie kluczyków, zamknięcie kluczyków wewnątrz pojazdu, brak paliwa, zatankowanie nieprawidłowego paliwa względem zalecanego przez producenta pojazdu. Za awarię nie są uznawane: konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniem producenta Pojazdu, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, brak części niezbędnych do wykonania naprawy

2.    Awaria sprzętu RTV/AGD – wadliwe funkcjonowanie sprzętu RTV/AGD wynikające z przyczyn wewnętrznych spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi, hydraulicznymi lub pneumatycznymi, z wyłączeniem konieczności uzupełniania materiałów eksploatacyjnych, obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu akcesoriów oraz braku środków niezbędnych do obsługi urządzenia uniemożliwiające prawidłowe korzystanie ze sprzętu AGD lub RTV zgodnie z instrukcją jego użytkowania

3.    Centrum Alarmowe – Europ Assistance Polska Sp. z o.o., wyłącznie uprawnione do organizacji i wykonywania w imieniu Ubezpieczyciela świadczeń wynikających z Umowy Ubezpieczenia

4.    Deszcz nawalny – intensywny opad deszczu charakteryzujący się współczynnikiem wydajności co najmniej 4, potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku, gdy intensywność opadu nie może być potwierdzona, deszcz nawalny uważa się za stwierdzony, jeżeli Ubezpieczający przedstawi dowód, że deszcz spowodował szkody w najbliższym sąsiedztwie i szkody w miejscu ubezpieczenia mogły powstać tylko w następstwie deszczu nawalnego

5.    Dym i sadza – zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających

6.    Grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu

7.    Kradzież z włamaniem – dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru w celu przywłaszczenia ubezpieczonego Mienia z Miejsca ubezpieczenia  po usunięciu przez sprawcę istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej albo przy użyciu podrobionych bądź dopasowanych kluczy lub innych narzędzi, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego lokalu lub w wyniku rabunku lub przez sprawcę, który ukrył się w miejscu ubezpieczenia przed jego zamknięciem,  pod warunkiem, że ich użycie pozostawiło po sobie ślady uszkodzeń; za Kradzież z włamaniem uważa się również otwarcie zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku dokonania Kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia lub miejsca wymienionego w niniejszych warunkach

8.    Lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie się mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota ze zboczy górskich bądź falistych

9.    Lekarz Centrum Alarmowego – współpracujący z Centrum Alarmowym lekarz konsultant

10.  Lekarz – lekarz internista lub lekarz specjalista medycyny rodzinnej

11.  Miejsce ubezpieczenia – mieszkanie, dom jednorodzinny na terytorium RP, którego adres jest wskazany przez Ubezpieczonego, jako miejsce stałego zamieszkania albo miejsce tymczasowego zamieszkania

12.  Mienie – należące do Ubezpieczonego mienie ruchome znajdujące się w Miejscu ubezpieczenia a także elementy stałe Miejsca ubezpieczenia

13.  Nagłe zachorowanie – stan chorobowy powstały w sposób nagły w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej

14.  Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie powstałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, wywołane przyczyną zewnętrzną niezależne od Ubezpieczonego, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł

15.  Ochrona ubezpieczeniowa – ochrona udzielana przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonym w zakresie i na warunkach określonych w Umowie Ubezpieczenia oraz w Warunkach Ubezpieczenia

16.  Osoba bliska – małżonek/-ka oraz dzieci do lat 18, wspólnie zamieszkujące z Ubezpieczonym

17.  Pilot – osoba skierowana przez Europ Assistance na miejsce zdarzenia

18.  Pojazd – samochód osobowy, osobowo-ciężarowy lub ciężarowy o ładowności do 3,5 tony, zaopatrzony w polskie tablice rejestracyjne, zarejestrowany na Ubezpieczonego, z wyłączeniem Pojazdów wynajmowanych i używanych w celach zarobkowych do przewozu osób lub towarów

19.  Powódź – zalanie terenów będące następstwem podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych, spływu wód po stokach lub zboczach, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych czy sztormu i podniesienia się morskich wód przybrzeżnych. Fakt wystąpienia powodzi ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW, bierze się pod uwagę stan faktyczny  i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia, świadczące o wystąpieniu powodzi

20.  Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko albo powstał bez przeznaczonego do tego celu paleniska i mógł rozprzestrzenić o własnej sile

21.  RP – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

22.  Specjalista – podmiot współpracujący z Centrum Alarmowym w zakresie świadczenia Usług assistance wskazanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia

23.  Sprzęt AGD/RTV – następujące urządzenia, znajdujące się w Miejscu ubezpieczenia, które nie są już objęte gwarancją producenta i których wiek nie przekracza 5-ciu lat: kuchnia gazowa lub elektryczna, lodówka, zamrażarka, chłodziarko-zamrażarka, pralka, pralko-suszarka, elektryczna suszarka na ubrania, zmywarka, odbiornik telewizyjny, odtwarzacz video, odtwarzacz DVD, radio, zestaw HI-FI

24.  Stłuczenie szyb – rozbicie nieuszkodzonych w chwili rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonego szyb zamontowanych na stałe w Miejscu  ubezpieczenia zgodnie z ich przeznaczeniem

25.  Suma ubezpieczenia – górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszelkie szkody objęte Ochroną ubezpieczeniową w ramach poszczególnych zakresów ubezpieczenia,  zaistniałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela

26.  Trzęsienie ziemi – naturalny, gwałtowny wstrząs skorupy ziemskiej, powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od ośrodka, gdzie drgania są najsilniejsze

27.  Ubezpieczony – osoba fizyczna wskazana przez Posiadacza Polisy, objęta Ochroną ubezpieczeniową w  ramach Umowy Ubezpieczenia

28.  Uderzenie Pojazdu – bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego nie należącego do Posiadacza Polisy, jego pracowników albo osób za które ponosi odpowiedzialność i nie będącego w ich użytkowaniu, w przedmiot ubezpieczenia

29.  Unieruchomienie Pojazdu – stan Pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie podróży lub dalsze jego użytkowanie w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami o ruchu drogowym

30.  Upadek statku powietrznego – katastrofa, upadek lub przymusowe lądowanie statku powietrznego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części, paliwa lub przewożonego ładunku

31.  Usługi assistance – usługi polegające na organizacji lub organizacji i pokryciu kosztów świadczeń przez Centrum Alarmowe na rzecz Ubezpieczonych w zakresie i w granicach Sum ubezpieczenia przewidzianych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia

32.  Wybuch – nagłe uwolnienie energii związane z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym reakcją chemiczną oraz ich właściwością rozprzestrzeniania się; za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym

33.  Wypadek drogowy – jakiekolwiek zdarzenie drogowe, wywołane przyczyną zewnętrzną, skutkujące unieruchomieniem Pojazdu, łącznie z kolizją, wywróceniem Pojazdu, spadkiem Pojazdu ze skarpy, wybuchem lub pożarem w pojeździe

34.  Zalanie – następstwa działania cieczy powstałe wskutek: wycieku wody, pary lub cieczy, która na skutek awarii wydostała się z: rur dopływowych i odpływowych, wyposażenia na stałe połączonego z systemem rur (np. pralka, wirówka, zmywarka), instalacji centralnego ogrzewania, instalacji tryskaczowej lub gaśniczej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych; wydostania się wody z urządzeń domowych znajdujących się wewnątrz Miejsca ubezpieczenia lub poza nim na skutek awarii; przypadkowego i nieumyślnego pozostawienia kranów lub innych zaworów wewnątrz Miejsca ubezpieczenia; opadów atmosferycznych, a także działania osób trzecich

35.  Zapadanie się ziemi – obniżenie się terenu w następstwie zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, nie spowodowane działaniem człowieka

36.  Zdarzenie assistance – zaistniałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela odpowiednio Zdarzenie losowe lub Awaria Pojazdu, Awaria Sprzętu RTV/AGD, Wypadek drogowy, Kradzież z włamaniem, Nagłe zachorowanie, Nieszczęśliwy wypadek

37.  Zdarzenia losowe – pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, grad, lawina, zalanie, stłuczenie szyby, pośrednie uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, wydostanie się dymu i sadzy.

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§3

1.    Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów  określonych  w Warunkach Ubezpieczenia Usług assistance realizowanych na rzecz Ubezpieczonego za pośrednictwem Centrum Alarmowego w przypadku wystąpienia  objętego Ochroną ubezpieczeniową Zdarzenia assistance, przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na terenie RP, do wysokości sumy ubezpieczenia.

2.    Usługi assistance zostały szczegółowo określone w § 4-7 i polegają na spełnieniu świadczeń w zakresie:

1.    Assistance medycznego

2.    Assistance domowego

3.    Assistance samochodowego

4.    Serwisu concierge.

3.    Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach Ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia polega na zorganizowaniu i pokryciu wyłącznie kosztów (w wysokości określonej w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia)  tych czynności, które zostały w nich wymienione.

 

Assistance medyczny

§4

1.    O celowości i sposobie realizacji poszczególnych świadczeń decyduje Lekarz Centrum Alarmowego. Centrum Alarmowe nie organizuje pomocy medycznej w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia Ubezpieczonego tj. w sytuacjach wymagających wezwania pogotowia ratunkowego.

2.    Świadczenia realizowane w przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku:

1.    Wizyta lekarza – Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty pierwszej wizyty Lekarza w Miejscu ubezpieczenia

2.    Organizacja transportu medycznego – w przypadkach uzasadnionych z medycznego punktu widzenia i niewymagających interwencji pogotowia ratunkowego, Centrum Alarmowe organizuje transport medyczny Ubezpieczonego na całym świecie. Koszt transportu ponosi Ubezpieczony

3.    Organizacja wizyty u lekarza specjalisty – na życzenie Ubezpieczonego Centrum Alarmowe organizuje wizytę u lekarza specjalisty w terminie i placówce wskazanej przez Ubezpieczonego. Koszt wizyty ponosi Ubezpieczony

4.    Organizacja badań diagnostycznych – na życzenie Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe organizuje badania diagnostyczne w terminie i placówce wskazanej przez Ubezpieczonego.  Koszt badań ponosi Ubezpieczony

5.    Telefoniczna konsultacja lekarska – telefoniczna rozmowa z Lekarzem Centrum Alarmowego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli ustnej informacji, co do dalszego toku postępowania. Telefoniczna rozmowa z Lekarzem Centrum Alarmowego nie ma charakteru diagnostycznego i leczniczego, nie może być traktowana jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Lekarza Centrum Alarmowego, który udzielił konsultacji lub wobec Centrum Alarmowego.

 

 

Assistance domowy

§5

W przypadku uszkodzenia Mienia w wyniku wystąpienia Zdarzenia losowego lub Kradzieży z włamaniem Centrum Alarmowe zorganizuje następujące świadczenia:

1.    Interwencja Specjalisty – w celu usunięcia szkody Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu oraz robocizny specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj szkody (hydraulika, elektryka, dekarza, stolarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych). Koszty części zamiennych i materiałów ponosi Ubezpieczony

2.    Interwencja Specjalisty w zakresie napraw Sprzętu RTV/AGD – Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu i robocizny odpowiedniego specjalisty w celu naprawy Sprzętu RTV/AGD znajdującego się w Miejscu ubezpieczenia oraz stanowiącego własność Ubezpieczonego pod warunkiem, że sprzęt ten nie jest objęty gwarancją producenta, a jego wiek nie przekracza 5 lat. Koszt części zamiennych pokrywa Ubezpieczony.

 

Assistance samochodowy

§6

1.    Świadczenia realizowane w przypadku unieruchomienia Pojazdu Ubezpieczonego na skutek Awarii Pojazdu lub Wypadku drogowego na terenie RP:

1.    Usprawnienie Pojazdu na miejscu zdarzenia – organizacja i pokrycie kosztów usprawnienia Pojazdu przez Pilota wysłanego przez Centrum Alarmowe na miejsce zdarzenia. Koszt części zamiennych pokrywa Ubezpieczony

2.    Holowanie Pojazdu – jeżeli nie jest możliwe usprawnienie Pojazdu na miejscu zdarzenia Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty holowania Pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego mogącego dokonać naprawy lub do Miejsca ubezpieczenia w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia

3.    Dostarczenie paliwa – dostarczenie właściwego paliwa do miejsca zatrzymania Pojazdu w ilości niezbędnej do dojazdu do najbliższej czynnej stacji paliw. Koszt paliwa pokrywa Ubezpieczony

4.    Organizacja samochodu zastępczego – na życzenie Ubezpieczonego Europ Assistance organizuje wynajem samochodu zastępczego. Koszt wynajmu pokrywa Ubezpieczony.

2.    Świadczenia realizowane są pod warunkiem, że w momencie zdarzenia Ubezpieczony znajdował się w Pojeździe.

 

Usługi concierge

§7

1.    Na życzenie Ubezpieczonego Centrum Alarmowe organizuje usługi takie jak:

1.    Zakup i dostarczenie kwiatów pod wskazany adres

2.    Zakup i dostarczenie pod wskazany adres biletów na imprezy sportowe i kulturalne

3.    Wypoczynek w wybranym miejscu na świecie (rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych)

4.    Rezerwacja sal konferencyjnych i restauracji

5.    Organizacja opieki do dzieci

6.    Organizacja wynajmu i podstawienia samochodu zastępczego, limuzyny wraz z kierowcą

7.    Pomoc domowa.

2.    Koszty usług pokrywane są przez Ubezpieczonego.

 

Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

§8

1.    Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez powiadomienia i zezwolenia Centrum Alarmowego, nawet jeśli są objęte Ochroną ubezpieczeniową i mieszczą się w granicach Sum ubezpieczenia, określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia.

2.    Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polegająca na organizacji usług pomocy medycznej nie ma charakteru ubezpieczenia zdrowotnego i jest wyłączona, jeżeli konieczność interwencji medycznej jest związana z:

1.    Planowym leczeniem

2.    Koniecznością odbycia wizyt kontrolnych

3.    Rekonwalescencją

4.    Leczeniem stomatologicznym i protetycznym

5.    Schorzeniami w trakcie leczenia, które jeszcze nie zostały wyleczone

6.    Spożyciem przez Ubezpieczonego alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

7.    Leczeniem chorób przewlekłych

3.    Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela polegającej na organizacji usług, o których mowa w § 5 wyłączone są zdarzenia, które powstały w związku z:

1.    Remontami i bieżącymi naprawami przeprowadzanymi w miejscu zamieszkania

2.    Szkodami powstałymi w wyniku rozłączenia lub przerwy w funkcjonowaniu urządzeń wodno-kanalizacyjnych, do naprawy których zobowiązane są właściwe służby publiczne lub administrator budynku

3.    Szkodami powstałymi wskutek zawilgocenia domu i pomieszczeń w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezabezpieczone otwory, jeżeli obowiązek konserwacji tych urządzeń instalacji czy elementów domu należał do Ubezpieczonego

4.    Uszkodzeniami kanalizacji, rur instalacyjnych, gazowych i wodociągowych oraz podziemnych linii energetycznych oraz wszystkich tych instalacji, za naprawę lub konserwacje których odpowiadają administracja mieszkania lub właściwe służby pogotowia technicznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub energetycznego

5.    Uszkodzeniami wynikającymi z przenikania wód gruntowych

4.    Świadczenia określone w § 6 niniejszych Warunkach ubezpieczenia nie przysługują, jeżeli unieruchomienie Pojazdu było następstwem:

1.    Użytkowania Pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności powstałym w trakcie udziału w wyścigach samochodowych lub przygotowania do nich

2.    Braku terminowego przeglądu technicznego określonego przez producenta Pojazdu, jeśli brak tego przeglądu miał wpływ na powstanie Zdarzenia assistance

3.    Użytkowania Pojazdu przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnych środków odurzających lub osoby nieposiadające uprawnień do prowadzenia Pojazdu

4.    Braku terminowych badań technicznych, jeśli brak tych badań miał wpływ na powstanie Zadrzenia assistance

5.    Zmian lub modyfikacji w Pojeździe lub montażu elementów, które nie są zalecane przez producenta Pojazdu

5.    Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w Mieniu, na osobie, za szkody w postaci utraconych korzyści, opóźnienia w transporcie ładunków oraz za inne szkody związane z działalnością zawodową lub gospodarczą powstałe wskutek czynności związanych z wykonywaniem świadczeń w ramach niniejszego ubezpieczenia.

6.    Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polegająca na organizacji usług określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia nie ma zastosowania, jeżeli Zdarzenie assistance było następstwem:

1.    Działań wojennych, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, powstań, strajków i innych sytuacji ograniczających swobodę ruchu osób i towarów

2.    Aktów terroryzmu lub akcji odwetowych

3.    Działania energii jądrowej w skali masowej.

 

Suma ubezpieczenia

§9

1.    Poniższa tabela określa Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów Usług assistance. Maksymalna liczba interwencji w ciągu każdego 12-miesięcznego okresu ubezpieczeniowego wynosi jeden, bez względu na rodzaj świadczenia (w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego):

 

MEDICAL ASSISTANCE

ZDARZENIE ASSISTANCE

ŚWIADCZENIE ASSISTANCE

LIMIT NA ZDARZENIE

USZKODZENIE CIAŁA LUB ROZSTRÓJ ZDROWIA UBEZPIECZONEGO W WYNIKU NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

Wizyta lekarza

500 PLN

Organizacja transportu medycznego

Bez limitu

NA ŻYCZENIE

UBEZPIECZONEGO

Organizacja wizyty u lekarza specjalisty

Bez limitu

Organizacja badań diagnostycznych

Bez limitu

Telefoniczna konsultacja lekarska

Bez limitu

 

ASSISTANCE DOMOWY

ZDARZENIE ASSISTANCE

ŚWIADCZENIE ASSISTANCE

LIMIT NA ZDARZENIE

USZKODZENIE MIENIA W MIEJSCU UBEZPIECZENIA WSKUTEK KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM LUB ZDARZENIA LOSOWEGO

Interwencja specjalisty

400 PLN

AWARIA SPRZĘTU AGD/RTV

W MIEJSCU UBEZPIECZENIA

Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV/AGD

400 PLN

 

ASSISTANCE SAMOCHODOWY

ZDARZENIE ASSISTANCE

ŚWIADCZENIE ASSISTANCE

LIMIT NA ZDARZENIE

AWARIA POJAZDU

WYPADEK DROGOWY

Usprawnienie Pojazdu na miejscu zdarzenia

400 PLN

Holowanie Pojazdu

Do najbliższego warsztatu

Dostarczenie paliwa

400 PLN

Organizacja pojazdu zastępczego

Bez limitu

 

2.    Określone w ust. 1 Sumy Ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego na jedno zdarzenie.

 

Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela

§10

1.    Okres ubezpieczenia w stosunku do jednego Ubezpieczonego trwa 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2.

2.    W stosunku do każdego Ubezpieczonego Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przez Posiadacza Polisy.

3.    Potwierdzeniem objęcia Ubezpieczonego Ochroną ubezpieczeniową jest wydawana przez Posiadacza Polisy karta ForFans.

4.    Ubezpieczony może w każdym czasie zrezygnować z ubezpieczenia składając pisemną rezygnację Posiadaczowi Polisy.

5.    Z zastrzeżeniem ust. 1 w stosunku do każdego Ubezpieczonego odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się w przypadku wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:

1.    Rozwiązania Umowy Ubezpieczenia

2.    Rezygnacji Ubezpieczonego z obejmowania go Ochroną ubezpieczeniową.

6.    Odpowiedzialność Ubezpieczyciela i wygaśnięcie obowiązków Europ Assistance Polska Sp. z o.o. w stosunku do Ubezpieczonych objętych Ochroną ubezpieczeniową, w przypadkach o których mowa w ust. 5 punkty 1)-2) powyżej następuje z ostatnim dniem okresu, za którym została zapłacona składka przez Posiadacza Polisy. 

 

Postępowanie w przypadku zajścia zdarzenia assistance

§11

1.    W razie powstania zdarzenia objętego Ochroną ubezpieczeniową, poszkodowany obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym Mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego Mienia przed szkodą.

2.    W razie wystąpienia zdarzenia objętego Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu (+48 22) 205 50 81 czynny całą dobę, siedem dni w tygodniu i podać następujące dane:

1.    Imię i nazwisko, numer karty ForFans

2.    Numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczonym lub wskazaną przez niego osobą

3.    Krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy

4.    Wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu udzielenia świadczenia Ubezpieczonemu.

3.    Ponadto Ubezpieczony powinien:

1.    Udzielić pracownikowi Centrum Alarmowego lub innemu przedstawicielowi Ubezpieczyciela wyjaśnień dotyczących zdarzenia, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i zakresu świadczeń Ubezpieczyciela w tym dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego

2.    Udzielić Centrum Alarmowemu i upoważnionym przez nie osobom niezbędnych pełnomocnictw zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia w ramach Usług assistance (w przypadku świadczeń medycznych – dokument zwolnienia z tajemnicy lekarskiej)

3.    Nie powierzać wykonania świadczeń, do których spełnienia zobowiązany jest Ubezpieczyciel innym osobom, chyba że Centrum Alarmowe wyrazi zgodę

4.    Współdziałać z Centrum Alarmowym w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązania.

4.    Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z postanowień określonych w ust. 1-3, a brak tych danych uniemożliwia wykonanie Usług assistance, w zakresie określonym w Warunkach Ubezpieczenia,  Ubezpieczyciel może odmówić organizacji świadczeń określonych w § 4-7.

 

Postanowienia końcowe

§12

 

1.    Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela za pośrednictwem Europ Assistance Polska Sp. z o.o. powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym.

2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

3.    Spory wynikające z niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Ubezpieczającego lub zamieszkania Ubezpieczonego.

4.    Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od 1 stycznia 2014 r.