You are here

Zrównoważone życie w domu okiem Europejczyków. Wyniki nowego badania Grupy Europ Assistance „Sustainable Living at Home”

Nowe badanie Europ Assistance dotyczące zrównoważonego życia w domu potwierdza, że Europejczycy mają duże obawy dotyczące śladu węglowego. Drastyczne działania mające na celu zmniejszenie emisji CO2 w domu będą wymagały większego wsparcia ze strony instytucji publicznych i prywatnych.

14 listopada 2023 r. Grupa Europ Assistance ogłosiła wyniki pierwszej edycji badania Sustainable Living at Home.  Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2023 r. przez Adwise, wyspecjalizowaną firmę zajmującą się badaniami rynku, wśród 7 000 osób z 7 krajów Europy: Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Austrii. Badanie śledzi postawy i nawyki środowiskowe Europejczyków. 

Europejczycy deklarują wysoką troskę o środowisko

Wraz z kolejnymi informacjami z raportów Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych i doświadczeniami klimatycznymi z ostatnich lat, Europejczycy stali się bardziej świadomi śladu węglowego. Przełożyło się to na wzrost troski o środowisko: ogółem (78%), jak i w domu (76%).

Kwestia ta odgrywa znacznie większą rolę w krajach Europy Południowej, takich jak Włochy (89%), niż w krajach zachodnich, takich jak Niemcy (73%).

Ponadto kraje europejskie w różny sposób postrzegają potrzebę działania: Włosi, Austriacy, Portugalczycy są najbardziej wrażliwi i najczęściej uważają działania ekologiczne w domu za ważne. Należą do nich takie czynności jak:

  • zmniejszenie zużycia energii,
  • zarządzanie odpadami,
  • naprawa wycieków i urządzeń gospodarstwa domowego, gdy tylko jest to możliwe,
  • działania związane z transformacją domu, takie jak remont, izolacja ścian, dachu, instalacja regulatorów przepływu wody itp.

Hiszpanie są bardziej skłonni do wdrażania wielu działań mających na celu zmniejszenie ich śladu ekologicznego w domu, zwłaszcza poprzez instalację odnawialnych źródeł energii (29% w porównaniu do 23% w całej próbie). 

Francuzi plasują się w średniej z 78% rozważających ogólne zmniejszenie swojego śladu ekologicznego (w porównaniu do 78% dla całej próby). Jednak bardziej, niż inni obywatele Europy uważają oni renowację domu za ważną: ponad dwie trzecie francuskich respondentów zadeklarowało, że rozpoczęło izolację lub renowację swoich domów. 

Co zaskakujące, Niemcy i Belgowie wydają się stosunkowo najmniej zaangażowani w działania ekologiczne mające na celu zmniejszenie wpływu ich domów na środowisko. Tylko 65% ankietowanych Belgów czuje się ogólnie zaniepokojonych swoim śladem węglowym i 72% Niemców (w porównaniu do 78% w całej próbie).

Różne poziomy zaangażowania w zrównoważony rozwój w domu. Europejczycy podzieleni na 5 grup

Postawy Europejczyków możemy podzielić na 5 grup, od najbardziej zaangażowanych do najmniej zaangażowanych:

- Green committed (16%) są zdecydowanie najbardziej zaangażowani w sprawę ekologii, zarówno pod względem swoich zachowań, jak i działań, które podjęli lub planują podjąć. Uważają, że wszystkie „zielone” postawy są ważne; w tej walce motywuje ich zarówno aspekt finansowy, jak i chęć ratowania planety. Są świadomi obowiązujących przepisów. Grupa ta reprezentowana jest przez młodych Europejczyków w wieku ok. 40 lat. Wielu z nich ma dzieci i zamieszkują głównie duże miasta.

- Green Savers (19%) są szczególnie zainteresowani zmniejszeniem zużycia energii. Motywuje ich aspekt finansowy, ale także świadomość ekologiczna. Są to głównie mężczyźni i kobiety w wieku około 40 lat z dziećmi. Właściciele mieszkań w dużych miastach.

- Green Sobers (36%) są bardzo zaniepokojeni swoim śladem ekologicznym: już teraz przyjmują różne zachowania „antyodpadowe” (recykling, zmniejszenie zużycia energii i odpadów, naprawa wycieków i urządzeń itp.) Są jednak dość krytyczni wobec instytucji publicznych i prywatnych, jeśli chodzi o wspieranie ich walki. Chociaż nie mają wątpliwości co do przydatności obowiązkowych norm i przepisów, o których mają niewielką wiedzę, uważają, że podmioty te zapewniają nieznaczne wsparcie, szczególnie w zakresie pomocy finansowej lub praktycznej, takiej jak dostęp do sieci zaufanych rzemieślników. Większość w tej grupie stanowią kobiety w wieku powyżej 50 lat, żyjące w związku, bez dzieci. Mieszkają w domach lub mieszkaniach w małych miastach.

- Technos (16%) są raczej oderwani od ekologicznej walki i przyjęli niewiele „zielonych” postaw. Stawiają raczej na nowe technologie, aby zmniejszyć swój ślad ekologiczny: aplikacje oszczędzające energię, punkty ładowania pojazdów elektrycznych, konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego z pomocą asystenta wideo. Chociaż są dość dobrze zaznajomieni zregulacjami wprowadzanymi w Europie, nadal mają wątpliwości co do ich wykonalności. Grupa reprezentowana głównie przez mężczyzn poniżej 40 r.ż. Przeważnie z co najmniej jednym dzieckiem. Najczęściej wynajmują domy w dużych miastach.

- Constraints (13%) twierdzą, że nie przejmują się zbytnio swoim śladem ekologicznym i koncentrują się głównie na podstawowych działaniach. Motywowani głównie oszczędnościami finansowymi, przyjmują niewiele „zielonych” postaw. Są zaskoczeni standardami i obowiązkami wprowadzanymi przez instytucje, mimo że są z nimi całkowicie zaznajomieni. Do tej grupy należą mężczyźni i kobiety ok. 50 r.ż., mieszkający samotnie. Wielu z nich wynajmuje mieszkanie w małych miastach.

84% Europejczyków uważa za ważne lub bardzo ważne, aby ich domy były chronione przez ubezpieczenie na wypadek ryzyka klimatycznego (np. grad, powódź, susza)

Zmiany klimatyczne to nie jedyna obawa Europejczyków. Niepokoi ich, jaki ma to wpływ na ich domy: 68% z nich martwi się narażeniem domu, na ryzyko klimatyczne,
a 84% uważa, że ochrona przed ryzykiem klimatycznym jest ważnym czynnikiem przy wyborze ubezpieczenia.

Liczą na zabezpieczenie finansowe z ubezpieczenia i oczekują niezawodnych usług assistance, w szczególności naprawy szkód w domu, relokacji i eliminacji szkodników, które są trzema najwyżej ocenianymi usługami spośród dziesięciu zaproponowanych w ankiecie.

Większość Europejczyków preferuje zachowania ekologiczne, które są łatwe do wdrożenia i przynoszą oszczędności finansowe

Europejczycy mają tendencję do skupiania się na tym, co mogą zrobić. „Zielone działania”, które są łatwe do wdrożenia, są wielkim hitem. Wielu deklaruje, że niektóre
z nich wcielają już w życie. Jest to głównie: recykling odpadów (88%), zmniejszenie zużycia energii (85%), zmniejszenie ilości odpadów (85%), naprawa urządzeń, gdy jest to możliwe (78%) i naprawa wycieków (72%). 

Europejczycy stawiają na zrównoważony rozwój: 75% respondentów woli naprawić zepsute urządzenie domowe niż kupować nowe. Ich preferowaną usługą, spośród wszystkich wymienionych w badaniu, jest dostęp do „usługi awaryjnej naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, która naprawi wszystkie urządzenia w domu
w przypadku awarii i zapewni wykwalifikowanych rzemieślników”. 

Ratowanie planety nie jest jedynym motorem zachowań ekologicznych. W rzeczywistości oszczędności finansowe są główną motywacją do działania
(57% ankietowanych Europejczyków), wyprzedzając ratowanie planety (46%).  

Europ Assistance zachęca do wspólnego zaangażowania się w praktyczne rozwiązania mające na celu zmniejszenie emisji CO2

Badanie pokazuje, że 54% respondentów nie czuje wsparcia ze strony instytucji publicznych, a 61% ze strony ubezpieczycieli w rozwiązywaniu kwestii związanych
ze zmianami klimatu.

Takie postrzeganie braku wsparcia może wynikać z faktu, że Europejczycy odczuwają rozdźwięk między potrzebą ograniczenia emisji CO2 (i związanymi z tym regulacjami), a ich możliwościami w tym zakresie.

Jest jednak sposób na to, aby firmy publiczne i prywatne były bardziej obecne w tym procesie. W szczególności ubezpieczyciele, którzy są postrzegani jako pierwszy możliwy dostawca ochrony przed ryzykiem klimatycznym (65%), znacznie powyżej usług państwowych i publicznych (20%). Ubezpieczyciele mogą zaspokoić wysokie zapotrzebowanie Europejczyków na usługi naprawcze, porady dotyczące dotacji lub informacje na temat bardziej zrównoważonego stylu życia.  

Ze wszystkich powyższych powodów Europ Assistance chce być partnerem odpowiedzialnych ubezpieczycieli i angażuje się w dialog ze swoimi partnerami na temat zagrożeń klimatycznych.

O EUROP ASSISTANCE

Założona w 1963 roku firma Europ Assistance, wynalazca usług assistance, wspiera klientów w ponad 200 krajach i terytoriach dzięki sieci 750 000 zatwierdzonych usługodawców i 57 centrów pomocy. Ich misją jest niesienie pomocy ludziom i firmom - zawsze i wszędzie. Zapewniają pomoc drogową, pomoc w podróży
i ubezpieczenia, a także usługi pomocy osobistej, takie jak ochrona osób starszych, ochrona tożsamości cyfrowej, telemedycyna i Concierge. Wizją ich 12 000 pracowników jest bycie niezawodną firmą opiekuńczą na świecie. Europ Assistance jest częścią Grupy Generali, jednego z wiodących ubezpieczycieli na świecie.