You are here

REGULAMIN KONKURSU „Wiosna z rowerem”

REGULAMIN KONKURSU „Wiosna z rowerem”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „Wiosna z rowerem”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.

2.   Organizatorem Konkursu jest firma Europ Assistance Polska, ul. Wołoska 5, bud. Taurus, 02-675 Warszawa, będąca jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie określonych poniżej w § 4 Regulaminu.

3.    Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski za pośrednictwem portalu społecznościowego http://facebook.com (dalej “Facebook.com”) na profilu „Europ Assistance Polska. Taka sytuacja”.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.04.2015 r. o godzinie 13:00:00 i trwa do dnia 27.05.2015 r. do godz. 24:00:00.

5.   Konkurs jest przeznaczony jedynie dla osób spełniających warunki uczestnictwa, które zostały szczegółowo określone w § 2 Regulaminu, zwanych dalej z osobna „Uczestnikiem” lub łącznie „Uczestnikami”.

6.    Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Facebook.com na profilu „Europ Assistance Polska. Taka sytuacja”.

7.   Opublikowanie Regulaminu Konkursu, a także każdej zmiany Regulaminu pod adresami podanymi w punkcie 6 powyżej jest jednoznaczne z podaniem ich do wiadomości Uczestników.

8.   Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

9.   Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem, które stanowią jedyne wiążące reguły, zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe
i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do dochodzenia roszczeń wobec Organizatora Konkursu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która ukończyła 18 rok życia. 

2.   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, osoby świadczące usługi lub zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
u Organizatora oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Dla celów niniejszego Konkursu, za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami wymienionymi w zdaniu poprzedzającym. Organizator nie jest zobowiązany do uzyskania od Uczestników Konkursu pisemnych oświadczeń dotyczących spełnienia powyższego warunku, jednakże ma on prawo – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – weryfikować status Uczestnika Konkursu we wskazanym zakresie. Brak odpowiedzi lub udzielenie odpowiedzi potwierdzającej status, o którym mowa powyżej, stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.  

3.   Dane, tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail podane przez Uczestnika na zgłoszeniu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością. Podanie przez Uczestnika powyższych danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne, aby wziąć udział w Konkursie. Przez przystąpienie do Konkursu oraz akceptację niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega prawo do odmowy wydania nagrody w razie, gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika wystąpi podejrzenie, że podane przez niego dane są niezgodne z rzeczywistością lub przygotowaną pracę Uczestnik wykonał w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem.

§ 3. Zadanie konkursowe

1.    Uczestnicy mają za zadanie zamieścić na stronie https://www.facebook.com/EuropAssistancePl zdjęcia w formacie: .jpg, .gif albo .png o objętości nie większej niż 5 MB przedstawiającego wiosenną wycieczkę rowerową. Jeżeli na zdjęciu będą znajdować się inne niż Uczestnik Konkursu osoby, powinny one zostać oznaczone na zdjęciu jako „znajomi” w rozumieniu internetowego serwisu społecznościowego Facebook.com.   

2.    Komisja konkursowa zwana dalej „Komisją konkursową” będzie się składać z pracowników Organizatora

 

§4.Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

1. Nagrodą przewidzianą w Konkursie jest aparat cyfrowy Sony wartości min. 300 złotych.

2.   Spośród Uczestników Konkursu, którzy prześlą prace (Zgłoszenia) w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Komisja konkursowa wybierze 1 (jednego) zwycięzcę Konkursu (dalej “Zwycięzca”), któremu przyzna Nagrodę, o której mowa w § 4 pkt. 1.

3.    Wybierając Zwycięzcę Konkursu Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność, pomysłowość i oryginalność Zgłoszeń konkursowych. Komisja konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzców, a w szczególności może przyjąć całkowicie dowolne kryteria wyboru najciekawszych Zgłoszeń i kierować się własnymi subiektywnymi odczuciami. Decyzja Komisji zapada większością głosów obecnych członków Komisji. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

10.  Ogłoszenie wyników przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 28 maja 2015 roku za pośrednictwem profilu „Europ Assistance Polska. Taka sytuacja” na Facebook.com oraz strony Organizatora www.europ-assistance.pl   

4.   Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej, z którego nadesłane zostało Zgłoszenie konkursowe. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie Organizatorowi w wiadomości zwrotnej danych umożliwiających odebranie nagrody, tj. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu kontaktowego do Zwycięzcy.

5.   W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę oraz w przypadku nieodesłania wiadomości zwrotnej z informacją o imieniu i nazwisku oraz telefonie kontaktowym Zwycięzcy w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od przesłania przez Administratora wiadomości e-mail o wygranej, Zwycięzca traci prawo do odbioru Nagrody. W takim przypadku Komisja konkursowa wybierze spośród pozostałych Uczestników Konkursu, którzy wzięli udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, kolejnego Zwycięzcę, z tym, że nowy Zwycięzca będzie miał na odesłanie danych wymienionych w pkt. 5 powyżej czas do 8 czerwca 2015 roku. W przypadku nieodebrania Nagrody przez kolejnego Zwycięzcę, własność Nagrody przechodzi na rzecz Organizatora.

6.   Nagrody w Konkursie nie będą zamieniane na inne nagrody, ani na ich równowartość wyrażoną w pieniądzu. Nagrody nie mogą być przekazywane przez Zwycięzcę na rzecz innych Uczestników.

 

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane przez Uczestników, poprzez przesłanie pisma reklamacyjnego w formie pisemnej listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: Europ Assistance Polska, ul. Wołoska 5, bud. Taurus, 02-625 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Moja ekipa rowerowa”. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do 19 lipca 2014 roku.

2. Reklamacje zgłoszone niezgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności zgłoszone po terminie lub bez zachowania wymaganej formy, nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie do 30 maja 2015 roku O decyzji Komisji Konkursowej Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w piśmie reklamacyjnym. Decyzja Komisji Konkursowej
w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 6. Dane osobowe

1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie wymienionym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przez administratora danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest firma Europ Assistance Polska, ul. Wołoska 5, bud. Taurus, 02-625 Warszawa (zwany dalej “Administratorem Danych Osobowych”). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w biurze Administratora Danych Osobowych, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu, w tym wydania Nagród Zwycięzcom i jego rozliczeniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane listem poleconym na adres korespondencyjny Administratora Danych Osobowych: Europ Assistance Polska, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.

3. Po zakończeniu Konkursu, tj. po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte z biura Administratora Danych Osobowych poprzez ich wykasowanie.

 

 

§ 7. Naruszenie Regulaminu

1. Każde naruszenie niniejszego Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator i jest ona ostateczna.

2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu,
a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

2. Organizator posiada wyłączne prawo do określenia zakresu zadania konkursowego, sposobu wyłaniania Zwycięzców oraz ich nagradzania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.