You are here

Dzień Kobiet 2022

Wszystkim Paniom życzymy spełnienia marzeń oferując jednocześnie pomoc w ich realizacji.

 

W dniach 7-8 marca 2022 roku zapraszamy Panie z branży finansowej do nieodpłatnego skorzystania z serwisu Concierge w Europ Assistance Polska.

 

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu.

22 205 51 23

REGULAMIN PROMOCJI

 pod nazwą "Dzień Kobiet z Europ Assistance Polska"

§ 1

Organizator i czas trwania Promocji

1.     Organizatorem promocji, zwanej dalej „Promocją”, jest Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 5,  zwana dalej "Organizatorem"

2.     Promocja rozpocznie się o godzinie 00:01 w dniu 7 marca 2022 roku i zakończy się w dniu 8 marca o godzinie 24:00.

3.     Promocja odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Promocji

1.     Z Promocji może skorzystać, za wyjątkiem osób wymienionych w ust. 2,  każda osoba fizyczna płci żeńskiej, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz na stałe zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pracownikiem branży ubezpieczeniowej lub finansowej, zwana dalej „Uczestnikiem”.

2.     Z Promocji nie mogą skorzystać pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3.     Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Promocji.

4.     Spełnienie warunków uczestnictwa w Promocji wskazanych w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Promocji.

5.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Promocji z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych, telefonicznych czy systemu teleinformatycznego Uczestnika.

6.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje utratą prawa do skorzystania z Promocji.

7.     Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez Uczestnika w związku udziałem w Promocji.

§ 3

Zasady promocji

1.     Warunkiem skorzystania z Promocji jest:

a)     kontakt z dedykowanym nr telefonu + 48 22 205 51 23

b)     złożenie ustnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, dla celów związanych z Promocją, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

c)     podanie danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa pracodawcy oraz służbowy adres e-mail.

2.     Uczestnicy Promocji poprzez fakt zgłoszenia woli skorzystania z Promocji (wysłania Zgłoszenia) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Promocji. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2135 z późn. zm.) – Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3.     Zgłoszenia dokonane niezgodnie z regulaminem, niekompletnie lub wypełnione przez osoby nie spełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie zostaną uznane za nieważne i nie będą brały udziału w Promocji. Za nieważne będą również uznawane Zgłoszenia podające dane więcej niż jednej osoby

4.     Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie przyczyną odmowy świadczenia usług objętych Promocją.

5.     Każdy Uczestnik może tylko raz skorzystać z usługi objętej Promocją.

6.     Przyjmuje się, iż Uczestnikiem Promocji uprawnionym do skorzystania z usługi concierge w ramach Promocji  jest Uczestnik, którego dane wskazano w zgłoszeniu telefonicznym.

7.      Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Promocji na osoby trzecie.

 

§ 4

1.     Organizator zobowiązuje się do spełnienia na zlecenie Uczestnika jednej usługi concierge, polegającej w szczególności na organizacji usług wymienionych w poniższej tabeli:

Umawianie wizyt w gabinetach kosmetycznych oraz salonach SPA

Organizacja wizyty u wizażysty

Organizacja konsultacji stylisty

Informacje na temat imprez i warsztatów dedykowanych kobietom

Organizacja usług opiekunki do dziecka

Organizacja miejsca w hotelu dla zwierząt

Organizacja rezerwacji karnetów w klubach fitness

Organizacja wizyty u dietetyka

Organizacja profesjonalnej sesji zdjęciowej

Organizacja uczestnictwa w szkoleniach wizerunkowych - fryzura, make-up, stylista ubrań.

Informacja o metodach aktywnego spędzania czasu (np. wycieczki, trekking) – pomoc w wyszukiwaniu, organizacja uczestnictwa

Organizacja zakupu i dostarczenia pod wskazany adres zakupów, kwiatów, prezentów dla wskazanej osoby

Pomoc w znalezieniu oraz organizacji zamówienia i zakupu książek, płyt CD oraz DVD, wskazanych przez uczestnika pod warunkiem, że są one dostępne w ofercie rynkowej

Organizacja profesjonalnej pomocy sprzątającej

Organizacja profesjonalnej ochrony domu

Pomoc w organizacji projektowania i aranżacji wnętrz i ogrodu poprzez informowanie o profesjonalnych firmach zajmujących się doradztwem w tym zakresie oraz organizację usług transportowych mebli oraz elementów dekoracyjnych do domu

Organizacja opieki nad dziećmi podczas nieobecności rodzica w domu

Organizacja opieki nad zwierzętami domowymi podczas nieobecności właściciela lub organizacja

transportu zwierząt domowych do hotelu dla zwierząt

Organizacja usług związanych z serwisem samochodowych tj. mycie, naprawa, przeglądy oraz rezerwacja w stacji obsługi pojazdów

Pomoc w planowaniu i organizacji uroczystości okolicznościowych i jubileuszowych, przyjęć, bankietów, oraz cateringu poprzez informowanie oraz zapewnienie kontaktu z profesjonalnymi podmiotami specjalizującymi się w tym zakresie

Organizacja wynajęcia limuzyny ślubnej wraz z kierowcą, dorożki konnej, karety lub auta zabytkowego oraz organizacja przyjęć weselnych, fotografa, dekoracji Sali lub ogrodu

Pomoc w organizacji przyjęć dla dzieci („Kinder parties”) obejmujących również dodatkowe atrakcje tj.

gry, zabawy i konkursy poprzez informowanie oraz zapewnienie kontaktu z profesjonalnymi podmiotami specjalizującymi się w tym zakresie

Organizacja rezerwacji stolików w wybranej restauracji lub kawiarni, w tym również pomoc w znalezieniu lokalu wg określonych przez klienta upodobań oraz charakteru spotkania biznesowego jak i prywatnego

Organizacja rezerwacji, zakupu i dostarczenia pod wskazany adres biletów do kin, teatrów, opery, koncerty oraz inne imprezy sportowe i kulturalne

Rezerwacja pobytu w hotelu lub pensjonacie

Pomoc w organizacji wynajęcia prywatnego samolotu

Organizacja wynajęcia sprzętu sportowego

 

2.      Koszty usług zorganizowanych przez Organizatora w ramach Promocji (bez organizacji) spoczywają na Uczestniku i są mu każdorazowo przedstawiane do autoryzacji telefonicznie przed wykonaniem usługi.

§ 5

Reklamacje i roszczenia

1.     Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres reklamacje@europ-assistance.pl z dopiskiem „Reklamacja Promocji”.

2.     Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.     Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2022 roku.

4.     Uczestnik o decyzji Organizatora w sprawie złożonej reklamacji zostanie powiadomiony listem na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

5.      W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika Promocji stanowiska Organizatora, Uczestnik Promocji może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 6

Odpowiedzialność Organizatora

1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Promocji przez jego Uczestników.

2.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w związku z wykonaniem usług, o których mowa w tabeli zamieszczonej w § 4 ust.1 Regulaminu.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1.     Zasady prowadzenia Promocji określa jedynie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

2.     Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail promocji: marketing@europ-assistance.pl

3.     Uczestnik Promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.