You are here

Co trzeci dorosły Polak ma assistance. Wyniki VI Ogólnopolskiego Badania Assistance Europ Assistance Polska

Regularnie rośnie liczba osób posiadających assistance. Jak pokazują wyniki VI Ogólnopolskiego Badania Assistance Europ Assistance Polska obecnie już 34% Polaków deklaruje posiadanie usług assistance (27% w 2010 roku). Polacy w zdecydowanej większości (92%) wyrażają zadowolenie z usług assistance, z których korzystali. 

W marcu 2014 r. na zlecenie Europ Assistance Polska zostało przeprowadzone kolejne, szóste już Ogólnopolskie Badanie Assistance. Jest to najdłużej prowadzone i najbardziej kompleksowe badanie rynku assistance w Polsce. Wyniki badania już po raz kolejny dowodzą rosnącej popularności usług assistance wśród Polaków. Zgodnie z danymi z raportu, 34% respondentów zadeklarowało posiadanie assistance. Wciąż najwięcej osób posiada assistance samochodowy – 93%, assistance domowy posiada 17% respondentów, medyczny – 16% zaś podróżny – 12%. Usługi assistance posiada więcej mężczyzn (41%) niż kobiet (27%), natomiast jeśli chodzi o grupy wiekowe to wśród beneficjentów tych usług przeważają osoby w wieku 26-35 lat (35%) oraz w wieku 36-49 lat (46%).

Najwięcej osób kojarzy usługi assistance właśnie z pomocą na drodze – 78%. Co trzeci respondent (36%) powiązywał te usługi z różnymi innymi formami pomocy lub z pomocą podczas podróży zagranicznej (30%), a także z opieką medyczną (21%).

Polacy wiedzą więcej o ubezpieczeniach, ale czy świadomie je kupują i z nich korzystają? Niemal połowa Polaków (46%) deklaruje zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a co czwarty badany przynajmniej częściowe przejrzenie ich. Natomiast 28% badanych przyznało, że w ogóle nie czyta OWU.

Jakiej pomocy najczęściej potrzebujemy?

Polacy zapytani o najbardziej użyteczne usługi assistance w zdecydowanej większości wskazywali holowanie auta i pomoc drogową – 87%. Na drugim miejscu znalazła się pomoc medyczna – 58% oraz pomoc w podróży zagranicznej – 54%. Polacy także cenią pomoc techniczną w domu (hydraulik, ślusarz, elektryk) – 21% oraz dostęp do infolinii – 15% wskazań. W pomiarze tym, respondenci mogli wybrać więcej, niż jedną odpowiedź.

W ramach Ogólnopolskiego Badania Assistance sprawdzono również preferencje zakupu poszczególnych usług assistance. Najbardziej popularny wydaje się assistance samochodowy, który chętnie wykupiłoby 51% respondentów. Badani sięgnęliby również po assistance medyczny – 46% oraz assistance podróżny – 37%. Ponad 30% badanych chętnie wykupiłoby ubezpieczenie assistance przez Internet. Tę formę zakupu preferują bardziej mężczyźni (37%) niż kobiety – 26%.

Z jakiej pomocy korzystamy?

Z usług assistance skorzystało 36% badanych Polaków. Odsetek ten wzrósł z 25% w 2010 roku. Mężczyźni nieznacznie częściej (38%) niż kobiety (33%) sięgają po pomoc assistance. Co ciekawe, z profesjonalnej pomocy najczęściej korzystają osoby w wieku powyżej 50 lat (41%). Większość badanych korzysta z usług assistance rzadziej niż raz do roku (55%). Najwięcej osób korzystało z holowania auta lub pomocy drogowej (87%).

Warto podkreślić, że niemal wszyscy respondenci (92%), którzy skorzystali z assistance, są zadowoleni z otrzymanej pomocy. Poziom zadowolenia wzrósł o 2 punkty procentowe w stosunku do wyników z 2012 roku.

Jak informować o assistance?

Najwięcej badanych chciałoby uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty assistance za pomocą e-maila (50%). Coraz mniej popularnym źródłem informacji staje się przedstawiciel firmy (spadek wskazań z 58% w 2010 roku do 41% w 2013 roku). Warto jednak podkreślić, że preferencje dotyczące sposobu kontaktu związane są z wiekiem respondentów. Młodsi preferują informację e-mailową, zaś starsi – ulotkę informacyjną lub informację uzyskaną bezpośrednio od przedstawiciela danej firmy.

VI Ogólnopolskie Badanie Assistance zostało zrealizowane przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie i na podstawie kwestionariusza pytań opracowanego przez Europ Assistance Polska. Próba badawcza wyniosła 3055 osób.