You are here

REGULAMIN KONKURSU na dialog pomiędzy bohaterami rysunku

Regulamin  Konkursu na projekt dialogu pomiędzy bohaterami rysunku satyrycznego Andrzeja Mleczki

 

Postanowienia Ogólne
§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego dialogu pomiędzy bohaterami rysunku satyrycznego Andrzeja Mleczki.

§ 2.

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 5 – zwany dalej „Organizatorem”.

§ 3

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami Europ Assistance Polska
(adres URL: https://www.facebook.com/EuropAssistancePL)

§ 4

Konkurs trwa od 2 września 2014 roku do 30 września 2014 roku.

Warunki Uczestnictwa

§ 5

1.      W konkursie uczestniczyć mogą wszystkie osoby pełnoletnie, które w dniach od 2 września 2014 roku do 30 września 2014 roku:

a)       zapoznały się i zaakceptowały Regulamin Konkursu,

b)      zamieszczą w formie komentarza na stronie wskazanej w § 3, pod zamieszczonym tam rysunkiem satyrycznym Andrzeja Mleczki, propozycję dialogu pomiędzy bohaterami rysunku.

c)      posiadają status fana na stronie profilu Europ Assistance Polska, dostępnego w serwisie Facebook na stronie https://www.facebook.com/EuropAssistancePL

2.      Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.

3.      Każdy z uczestników zgłosić może maksymalnie 2 prace projektowe stanowiące projekt dialogu pomiędzy bohaterami rysunku satyrycznego autorstwa Andrzeja Mleczki.

4.      Adres e-mail Uczestnika Konkursu  będzie znany wyłącznie Organizatorowi i nie będzie udostępniany osobom trzecim.

 

Przebieg Konkursu

§ 6

 

1.      Każda ze zgłoszonych prac oceniana będzie oddzielnie.

2.      Prace można zgłaszać indywidualnie lub grupowo. W przypadku zgłoszenia grupowego nagroda przyznawana jest grupie i nie ulega zwiększeniu ani zwielokrotnieniu.

3.      Zgłoszone prace zostaną ocenione pod kątem oryginalności projektu, czytelności komunikatu, siły oddziaływania oraz humoru.

4.      Zgłoszone prace nie mogą naruszać prawa, ani być sprzeczne z dobrymi obyczajami. Praca nie spełniająca kryterium opisanego w zdaniu poprzedzającym nie zostanie dopuszczona do Konkursu i usunięta z profilu Organizatora w serwisie Facebook. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.

5.      Uczestnictwo w konkursie oznacza przyjęcie przez uczestników zasad i warunków regulaminu.

6.      Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

7.      Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystanie nagrodzonych prac konkursowych w zakresie określonym w oświadczeniu znajdującym się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

8.      Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszone przez niego prace nie zagrażają ani nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do regulaminu.

9.      Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach prowadzenia Konkursu, publikację danych osobowych na stronie internetowej Organizatora w związku z publikacją listy zwycięzców zgodnie z warunkami określonymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

10.  Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem Nagród czuwają osoby wskazane przez Organizatora.

 

Nagrody

§ 7

1.      W konkursie przewidziano następujące rodzaje nagród:

a)      Nagroda główna: aparat cyfrowy, o wartości 360 zł

b)      Wyróżnienia: 2 Kompletów gadżetów reklamowych Europ Assistance Polska, o wartości nie mniejszej niż 150 zł

2.      Dopuszcza się możliwość nie przyznania nagród w przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie będzie spełniała podanych kryteriów oraz w przypadku, kiedy liczba prac zgłoszonych na konkurs będzie mniejsza, niż dziesięć.

§ 8

1.      Organizator zastrzega, iż z chwilą odbioru nagrody laureat Konkursu przenosi na Organizatora bezwarunkowo i na wyłączność całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych do utworu będącego przedmiotem konkursu.

2.      Organizator z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do utworu będzie mógł przenieść te prawa w całości lub w części na osoby trzecie.

3.      Organizator z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do przedmiotu Konkursu będzie mógł korzystać z niego w całości lub w części na wszystkich istniejących w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności:

1)                      Trwałe i czasowe zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego oraz zapisu cyfrowego;

2)                      wprowadzanie do pamięci komputera;

3)                      ekspozycja;

4)                      udostępnianie wykonawcom;

5)                      wielokrotne wykorzystywanie;

6)                      przetwarzanie, w tym digitalizacja;

7)                      wprowadzanie zmian;

8)                      wprowadzanie do obrotu;

9)                      użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;

10)                  publiczne odtworzenie, wyświetlenie, odtworzenie;

11)                  publiczne udostępnianie części lub całości w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w ramach usług on-line i w sieciach informatycznych.

 

Jury

§ 9

1.      Wyboru nagrodzonych prac dokona jury składające się z 3 osób, będących pracownikami Organizatora.

2.      Wyboru nagrodzonych prac oraz ich oceny formalnej dokona jury w drodze tajnego głosowania.

3.      Jury konkursu ma prawo sugerowania autorom prac zgłoszonych na konkurs dokonania modyfikacji lub poprawek zgłoszonych prac, na każdym etapie trwania konkursu.

4.      Rozstrzygnięcie  wyników Konkursu nastąpi w dniu 1 października 2014 roku, około godziny 16:00.

5.      Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 3 października 2014 roku w formie komunikatu na stronie serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/EuropAssistancePL.

 

Postanowienia końcowe

§ 10

1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania prac konkursowych.

2.      Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za organizację Konkursu, przestrzeganie Regulaminu Konkursu i spełnienie określonych w nim zobowiązań, jest Organizator. Właściciel serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu.

3.      Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook lub podmioty z nim powiązane, ani z nimi związany.

4.      Organizator ponosi koszty nagród przyznanych w Konkursie.

5.      W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne, umocowane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

6.      W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.