You are here

Co bankowiec wie o ubezpieczeniach? Wyniki Drugiego Ogólnopolskiego Badania Bancassurance Europ Assistance Polska.

Jak pokazują wyniki drugiego Ogólnopolskiego Badania Bancassurance przeprowadzonego na zlecenie Europ Assistance Polska, poprawił się sposób przedstawiania oferty ubezpieczeniowej przez konsultantów bankowych. Zdaniem badanych, 69% konsultantów robi to w sposób jasny i zrozumiały. Wynik ten jest lepszy o 6 punktów procentowych w stosunku do roku poprzedniego. Wzrósł również procent konsultantów, którzy są kompetentni w zakresie sprzedaży ubezpieczeń.

W marcu 2016 r. na zlecenie Europ Assistance Polska przeprowadzone zostało drugie Ogólnopolskie Badanie Bancassurance. Badanie zostało oparte na metodologii Tajemniczy Klient i pokazuje poziom wiedzy konsultantów bankowych na temat ubezpieczeń.

Jak konsultanci bankowi sprzedają ubezpieczenia?

Rynek bancassurance w Polsce ciągle się rozwija, dlatego tak duże znaczenie ma optymalizowanie działań sprzedażowych i zwiększanie satysfakcji Klientów bankowych. Zwłaszcza w kontekście ostatnich zmian regulacyjnych, które nałożyły na banki konieczność m.in. przeszkolenia swoich doradców w zakresie oferowania ubezpieczeń.

Wyniki badania Tajemniczy Klient pokazują, że pracownicy banku starając się przekonać klienta do skorzystania z oferty ubezpieczenia znacznie rzadziej skupiają się  na zakresie danego ubezpieczenia (15% w stosunku do  36%w zeszłym roku). Spadek ten przełożył się na częstsze stosowanie innych argumentów takich jak niska cena (21% - wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do 2015 r.), czy przydatność ubezpieczenia w sytuacjach awaryjnych (11% - wzrost o 9 punktów procentowych).

Taka sytuacja może być związana z przejściem niektórych banków na oferowanie klientom ubezpieczenia w modelu indywidulanym. W taki układzie zaś cena będzie jednym z ważniejszych czynników determinujących decyzję o zakupie bądź rezygnacji z oferty ubezpieczenia przez klienta – mówi Joanna Nadzikiewicz, Dyrektor Handlowy w Europ Assistance Polska.

Wzrosła liczba konsultantów, która zaproponowała przesłanie podsumowania rozmowy drogą mailową (9%), chociaż nadal procent ten jest niewielki. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku informacji o możliwości odstąpienia od umowy ubezpieczenia, 14% konsultantów poinformowało klienta o takiej opcji. Spadła natomiast aż o 10% procent liczba konsultantów, którzy dokładnie określili wysokość składki ubezpieczeniowej i wynosi 33%.

Poziom wiedzy konsultantów bankowych

Zdaniem audytorów 60% konsultantów bankowych posiada wiedze merytoryczną dotyczącą oferowanych ubezpieczeń. Poprawił się też sposób przedstawiania oferty ubezpieczeniowej przez konsultantów, zdaniem badanych aż 69%  z nich robi to w sposób jasny i zrozumiały. Wynik ten jest lepszy o 6 punktów procentowych w stosunku do roku poprzedniego. Jak wynika z badania, na dodatkowo zgłoszone obiekcje lub pytania audytorzy aż w 82% otrzymali spontaniczną odpowiedź. Wynik ten wzrósł o 57% w stosunku do roku poprzedniego. Reszta konsultantów poszukiwała odpowiedzi, wspierając się innymi osobami (5%) lub materiałami (13%). Były to najczęściej ulotki, Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), foldery i wydruki. Materiały te audytorzy oceniają bardzo pozytywnie pod względem ich przydatności, atrakcyjności graficznej i przystępności treści. Audytorzy wskazali również, że przekazane materiały marketingowe były dużo bardziej zrozumiałe (97% - wzrost o 44% w stosunku do roku 2015).  

Podsumowując rozmowę z pracownikiem banku, więcej audytorów niż rok temu stwierdziło, że konsultanci są kompetentni w kwestii sprzedaży ubezpieczeń (42% - wzrost o dwa punkty procentowe). Więcej osób poleciłoby też ofertę ubezpieczeniową banku (40% - wzrost o 4 punkty procentowe) poleciłoby ofertę ubezpieczeniową banku, a 54% zdecydowałoby się na skorzystanie z przedstawionej im oferty.

Cieszymy się, ż rosną kompetencje konsultantów w zakresie sprzedaży ubezpieczeń. Jasny i zrozumiały sposób przedstawiania oferty ubezpieczeniowej jest kluczowy, tym bardziej warto zwrócić uwagę na pozytywne zmiany w tym zakresie. Ciągle jednak dostrzegamy obszary, w których warto zrobić jeszcze więcej, aby w pełni zaspokoić oczekiwania klientów bankowych. Dotyczy to zarówno oferty produktowej, jak i procesu sprzedaży i komunikacji. – powiedział Ryszard Grzelak, Prezes Europ Assistance Polska.

Drugie Ogólnopolskie Badanie Bancassurance zostało zrealizowane przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie i na podstawie kwestionariusza pytań opracowanego przez Europ Assistance Polska w marcu tego roku. Próba badawcza wyniosła 170 placówek bankowych.